Geen producten (0)

Ecosieraden staat sinds 2016 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 34270606. BTW identificatienummer m.i.v. 1 januari 2020 is NL001136632B05. Per dezelfde datum is Ecosieraden vrijgesteld van BTW volgens de KOR regeling (Kleine Ondernemers Regeling). Eosieraden staat als webwinkel geregistreerd onder de domeinnaam www.ecosieraden.nl 

Adresgegevens: 
Zilveren Rijder 24 - 3641NN Mijdrecht
Email: ecosieraden@kpnmail.nl 
Mobiele telefoon: 06-14458093 

Overeenkomst 
Iedere verkoopovereenkomst die tussen Ecosieraden als verkopende partij en u als koper tot stand komt. Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer Ecosieraden dit na ontvangst van de bestelling aan u heeft bevestigd op het door u aan Ecosieraden opgegeven e-mailadres. Indien het door u verschuldigde bedrag bij het plaatsen van de bestelling niet volledig wordt voldaan wordt de bestelling automatisch geannuleerd en komt er geen overeenkomst tot stand. Bij het plaatsen van een bestelling waarop een betaling volgt wordt uitgegaan van feit dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden en deze heeft geaccepteerd. 

Prijzen 
Alle prijzen op de webshop van Ecosieraden zijn in euros, tenzij anders aangegeven. Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en bezorgkosten. De bezorgkosten vervallen als de bestelling boven euro 25,00 uitkomt. Voor landen buiten Nedeland gelden andere bezorgkosten wat afhankelijk is van de bestemming. Wijzigingen in prijzen, evenals de vermelding van foutieve prijzen, zijn onder voorbehoud. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. 

Herroepingsrecht 
Herroepingsrecht bij levering van producten. Op de webshop van Ecosieraden is de wet kopen op afstand van toepassing. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U kunt het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product daadwerkelijk wenst te behouden. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op eventueel speciaal voor u ontworpen en op bestelling gemaakte artikelen. 

Voorwaarden herroepingsrecht 
Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren in originele ongebruikte staat en verpakking aan Ecosieraden te retourneren. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending voor uw rekening. Uw aankoopbedrag wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw retourzending, terugbetaald. Retouren die niet, of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden helaas niet geaccepteerd. U bent gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve ook niet door Ecosieraden gecrediteerd. Na verstrijken van de termijn van 14 dagen vervalt het herroepingsrecht. Retourneren van de door u ontvangen waren is dan niet meer mogelijk. 

Beschadigde artikelen 
Ecosieraden verpakt de goederen met veel zorg. Mocht er onverhoopt tijdens de verzending een artikel beschadigd geleverd worden, zorgt u er dan voor dat u binnen 3 dagen na ontvangst een e-mail stuurt aan info@ecosieraden.nl met opgaaf van de aard van de beschadiging. Ecosieraden zal u vervolgens per e-mail een bevestiging doen toekomen waarin u verzocht wordt het artikel binnen 7 dagen te retourneren. Na ontvangst van het beschadigde artikel krijgt u van Ecosieraden een nieuw artikel toegezonden conform de leveringsvoorwaarden. Ecosieraden is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel van u of van derden als gevolg van het gebruik van het product (of de verpakking). Onverminderd het bovenstaande is Ecosieraden in het geval van schade, die voor haar rekening komt, ten hoogste aansprakelijk voor het bedrag waarvoor u het product heeft gekocht. 

Bezorging 
Bezorging vindt plaats binnen 1 tot 3 werkdagen op het door u bij de bestelling opgegeven bezorgadres. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling zo spoedig mogelijk verzonden, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen. Indien er onverhoopt artikelen, om welke reden dan ook, een langere levertijd hebben, dan zal dit per e-mail aan u worden meegedeeld. Dit geldt ook voor artikelen die niet meer leverbaar of tijdelijk niet voorradig zijn. De genoemde levertijd zal door Ecosieraden zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch geldt niet als fatale termijn. Aan de genoemde levertijd kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Ecosieraden, tenzij anders is overeengekomen. 

Bezorging buiten Nederland of het afhalen van uw bestelling 
Indien het bezorgadres zich buiten Nederland bevindt kan Ecosieraden afwijken van het algemene bezorgtarief en een hoger bezorgtarief in rekening brengen. Dat tarief is gebaseerd op tarieven van Post.nl voor buitenlandse zendingen. De levertijd van 1 – 3 dagen is niet van toepassing op buitenlandse zendingen. Alle bestellingen worden bezorgd op het door u aangegeven adres. Er is eventueel de mogelijkheid om de bestelling af te halen op ons afhaaladres na voorafgaand overleg. 

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden 
Ecosieraden is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens u, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Omstandigheden als bedoeld in de voorgaande zin, zijn onder meer het niet of beperkt functioneren van de website, de mailservers en storingen in het internetverkeer. 

Privacy 
Ecosieraden schendt onder geen enkel beding uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden door Ecosieraden niet aan derden verstrekt. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor orderbevestiging, correspondentie en verzending nieuwsbrief, indien van toepassing, alsmede om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling. 

Intellectuele eigendomsrechten 
U erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van het intellectuele eigendom ten aanzien van de door Ecosieraden aangeboden producten, zoals het auteursrecht en het modellenrecht, volledig berusten bij Ecosieraden, haar toeleveranciers, of andere rechthebbenden. Ook mag er geen inbreuk gemaakt worden op de artistieke integriteit van de ontwerper. Het is u tevens verboden gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten, zoals beschreven in dit artikel, bijvoorbeeld door deze te kopiëren, te verveelvoudigen, of deze te gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Ecosieraden, haar toeleveranciers, of andere rechthebbenden. 

Geschillen 
Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten, kunnen zowel door u als door Ecosieraden worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien u uw klacht eerst binnen bekwame tijd aan Ecpsoeraden heeft voorgelegd. 

Disclaimer 
Alhoewel deze webwinkel met zeer veel zorgvuldigheid wordt onderhouden, kunnen gebruikers geen rechten ontlenen, of aanspraak maken op de juistheid en de volledigheid van de getoonde inhoud en het assortiment van deze webwinkel. Alle productinformatie, prijzen en verzendkosten worden onder nadrukkelijk voorbehoud getoond. Ecosieraden behoudt zich te allen tijde het recht voor, om (prijs) wijzigingen of aanpassingen door te voeren op de algemene informatie, productprijzen en verzendkosten, indien de getoonde informatie incorrect, of geheel niet is weergegeven. 

Contact 
Wij trachten uw email bericht zo spoedig mogelijk te beantwoorden, doch uiterlijk binnen 24 uur te reageren. Bij het uitblijven van een reactie door Ecosieraden kan het mogelijk zijn dat de limiet ruimte op uw mailserver bereikt is, of dat ons bericht door uw mail programma als ongewenst is bestempeld. Kijk daarom ook in de map ongewenste berichten of neem bij twijfel contact op met het mobiele nummer van Ecosieraden.